ROHO MALER EN NG’A?

Johana 7:37-39

Chieng’ mogik mar sawo, mane en odiechieng’ maduong’ ahinya, Yesu nochung’ mowacho gi dwol maduong’ niya, “Ng’at ma riyo oloyo mondo obi ira, omodhi.

En mana kaka Muma wacho ni, ‘Aore mag pi mangima nomol kawuok kuome.’”

To Yesu ne oloso kuom Roho, ma ji duto moyie kuome ne biro yudo. To e kindeno Roho ne pok obiro, nikech Yesu ne pok oyudo duong’ne.

ROHO NE POK OBIRO NIKECH YESU NE POK OYUDO DUONG’NE

Wach warruokni ema ne jonabi onono kendo omanyo matek, kane gikoro wach gueth mane Nyasaye biro miyowa. Roho mar Kristo mane ni kuomgi nonyisogi chon masiche mane Kristo biro yudo, kod duong’ mane biro luwo masichego, omiyo ne gitemo manyo kinde mane gigo biro timore, kendo kaka gibiro timore. Roho maler ne pok ochiw gi teko nikech Yesu ne pok omi duong’. Kochakore ndalo mar pentekoste, Roho Maler nowinjo ool kuom yawuowi kod nyiri, kuom jotich kod jo matindo. Kendo kuom kwonde  moting’ore, kwonde man piny, kendo kuom holni , joma obolore ne tich Ruoth ibiro luongi. Tich maler mar teko mar Nyasaye kod mbi mar Roho maler biro nenore e piny kuom ranyisi kod honnni madongo, nikech Jo Nyasaye gin oganda maler ma Nyasaye okawo ka Joge. mondo oland timbe madongo mag Jal mane oluongowa wa a e mudho, mi okelowa e lerne miwuoro!

Roho mar Kristo kane oor , no biro gi teko mar chopo tich mar warruok. Tiendeni, teko mar loyo richo. Nikech kristo nose dago ngima mar dhano kendo noloyo temruok duto, omiyo Roho mane idhi oor ka kristo ose loyo richo kod tho, ni kod nengo kod teko e ngimawa, wan jok modak e piny e tok tho mare e msalaba.

Duong’ mane mane Kristo ne pok oyudo?

Johana 17:4-5 Asemiyi duong’ e pinyka kuom tieko tich mane imiya mondo ati.

A Wuora, koro miya duong’ kabedo kama intie. Ee, miya duong’ mane an-go kodi kane piny pok obetie.

Tich mane mane Wuoro ooro kristo mondo otim.

Johana 3:34 Yesu nowachonigi ni, “Chiemba en timo gima Jal mane oora dwaro, kendo tieko tich mane omiya.

Johana 5:37 To Wuoro owuon, mane oora, bende osewuoyo kuoma. Un to pok uwinjo dwonde, kata wang’e bende pok uneno.

 

Noore mondo otim ang’o?

Nikech wuod dhano obiro ni  mondo odwar kendo ores jo molal.

Ere kaka wuod Nyasaye nodoko wuod dhano? Ne en gi kido ariyo (ne en gi kit Nyasaye kendo kit dhano)

Jo-Galatia 4:4

To kane ndalo mowinjore ochopo, Nyasaye nooro Wuode owuon. Wuodeno, dhako ema nonywolo, mi odak e bwo Chik Musa,

Jo-Filipi 2:6 Kite ne kit Nyasaye nyaka a chakruok, to ne ok otuere ni nyaka osik marom gi Nyasaye,

7 to notimore gima nono. Nokawo kit misumba, mi odoko dhano mana ka wan, kendo konenore ka dhano kamano,

Notime richo

Kristo mane kiya gi richo kata matin, to Nyasaye notime richo nikech wan, mondo kuom en wabed joma kare kaka Nyasaye.

 

Noteme e yore duto kaka wan?

Jo-Hibrania 4:15 Wan gi Jadolo Maduong’ manyalo kecho nyawowa nikech noteme e yore duto ma wan bende itemowae, to ne ok otimo richo.

Ka ne en e ringruogni kaka dhano , nyaka no nolo richo mondo obed kaka ranysi ne wan, ni wanbe wanyalo loyo richo.

Jo-Hibrania 5:7-9

E ndalo mane Yesu odak e pinyni ka dhano, ne olemo, kendo osayo Nyasaye mane nyalo rese e tho, ka oywak malit, kendo pi wang’e chuer. Nyasaye nowinjo ywakne nikech dembruokne.

E ndalo mane Yesu odak e pinyni ka dhano, ne olemo, kendo osayo Nyasaye mane nyalo rese e tho, ka oywak malit, kendo pi wang’e chuer. Nyasaye nowinjo ywakne nikech dembruokne.

Kendo kane osetime obedo molony, nodoko jachiw warruok mochwere ni jogo duto mawinjo wachne.

Kane Roho Pok ochiw nikech kristo ne pok omi duong’ , mani nyiso ni ka ne en e piny kaka dhano, kite mar dhano nyaka ne Wuoro puodhi kendo teme ka be osebedo ng’ama kare chuth.

Nikech noloyo temruok duto, wuoro nomiye duong’ tiendeni teko kuom gik moko duto, kaka ne engo chon kinde mane gin gi Nyasaye Wuoro kapok okele modak e piny ka.

Jo –Rumi 8:15 To ka wan nyithind Nyasaye kamano, to wayudo mich ma osesingorenwa bende. Adier, wayudo michgo kaachiel gi Kristo! Chutho, ka wayie neno masira kode, to wanayud duong’ kode bende.

Omiyo kane osetieko tich Kristo nolamo niya:

Johana 17:3-4 Asemiyi duong’ e pinyka kuom tieko tich mane imiya mondo ati.

A Wuora, koro miya duong’ kabedo kama intie. Ee, miya duong’ mane an-go kodi kane piny pok obetie.

 

Kristo koro nomi duong’ e sama Roho maler kata Jakony no oor.

Peter kochung’ malo kendo poro wach kod oganda to owacho niya:

Tich Joote 2:24 To bang’ thone, Nyasaye nochiere, morese kuom rem mar tho, nikech tho ne ok nyal tueye,

Tich Joote 2:33 Osechier mobet e bat korachwich mar Nyasaye, kendo oseyudo Roho Maler mane Wuoro osingore ni nomiye. To gik makoro uneno kendo uwinjogi gin mich mogundho momiyowa.

E saa mane kristo osedhi ka Wuoro, ne odho bedo kaka Jadolo maduong’ nidhi wire gi mo, mondo ochak dolo mare,

Zaburi 133 Mano kaka en gima ber kendo malong’o ka owete odak kanyakla gi kue.

Dak ma kamano chalo gi mo ma nengone tek, mowirgo wi Harun, kendo chuer ka mol e tike

nyaka riak lawe.

Bende ochalo gi tho mamol e got Hermon, kendo machuer ka mol e gode mag Sayun. Kanyo ema Ruoth Nyasaye osewacho ni obiro keloe guethne. Guethneno en ngima ma ok rum.

 

Jopunjre Yesu ne nitie we winjruok achiel e saa mane gi rito guedh mane Kristo dhi miyogi, ma en Jakony kendo Roho maler.

Tich Joote 1:4-5, 8 Kuom ndalo piero ang’wen bang’ thone, nofwenyorenigi, konyisore malong’o ni ongima. Ne ginene, kendo nonyisogi wach Loch Nyasaye.

Kane pod en kodgi kamano, nowachonigi ni, “Kik ua Jerusalem, to rituru mich mane Wuora osingonu, kendo mane usewinjo ka awuoyo kuome.

To unuyud teko ka Roho Maler obiro kuomu, kendo ununyis ji gik mung’eyo kuoma, kuchako gi Jerusalem, nyaka Judea duto, gi Samaria kod tung’ piny gi tung’ piny.”

Chieng’ mar pentekoste ka ne ochopo, Roho nolor kuom Joote

Tich Joote 2:1-4

Kane chieng’ Pentekost ochopo, noyudo joma oyie duto ochokore kanyakla.

Ne gipo ka giwinjo koko moa e polo ma mor ka yamo ma kudho matek, mi kokono nopong’o ot duto mane gibetie.

Eka ne gineno gik machalo gi ligek mach ma liel kowuoknigi, kendo opiyo kuom ng’ato ka ng’ato.

Giduto Roho Maler nopong’ogi, mi gichako wuoyo gi dhok mopogore opogore, mana kaka Roho nomiyogi teko mar wuoyo.

Bende Joote nong’eyo Jakony mane oor ne gi?

Tich Joote 3:17-20

Eka Petro nodhi nyime kowacho ni, “To koro un jowetena, ang’eyo ni un kaachiel gi jodongu, ne utimo ni Yesu kamano ka ok ung’eyo gima utimo.

To mano e kaka Nyasaye osetimo gima ne osemiyo jonabi duto okoro, ni Mesia nyaka sandi.

eka mondo Ruoth Nyasaye omiu kinde mar kue mi oornu Mesia moseyieronu, ma en Yesu.

 E wesgi eki, wayudo ni peter lero maler ni Mesia , ma en Yesu Kristo ema no or negi, Roho mar Kristo.

Tich Joote 3:26 Un mokwongo e ma Nyasaye nochungonu Jatichne, ni mondo ogwedhu , kolokou ng’ato ka ng’ato oa e yorene maricho.

 

Paulo kawuoyo kuom Roho ni to owacho niya:

Jo- Galatia 4:6 To Nyasaye ne dwaro nyisou ni un yawuote, omiyo nooro Roho mar Wuode e chunywa. En Roho maywak ni, “Baba! Wuora!”

Rohoni eri en Roho mawuok kuom Wuoro, en Ngima mar Wuoro, mane omiyo Wuode, to ka Wayie kuom Wuode ma en Yesu Kristo to wayudo ngimane, kendo Roho maler dak e chunywa.

Jo-Rumi 8: 8 -11 Chutho, joma timo mana gik ma ngima mar dhano dwaro ok nyal bedo malong’o ni Nyasaye.

Ka Roho mar Nyasaye odak e iu, to ok unyal timo gik ma ngima mar dhano dwaro, to utimo mana gik ma Roho dwaro, kendo ka ng’ato onge gi Roho mar Kristo, to ok en ng’ate.

To ka Kristo nie iu, to kata obed ni ringreu otho nikech richo, chunyu to ngima nikech Nyasaye osemiyo ubet e winjruok kode.

To bende ka Roho ma Jal mane ochiero Yesu oa kuom joma otho odak e iu, to en mane ochiero Kristo oa kuom joma otho nomi ringreu matho bedo mangima bende, nikech Roho modak e iu.

Roho Maler-en Paro Maler kata Ngima mar Wuoro mane omiyo Wuode to wuode miyowago ka wayie kuome kaka Wuod Nyasaye man gi teko

Jo-Efeso 2:18 Kuom Kristo ema wan waduto, wanie gi thuolo mar dhiyo e nyim Wuoro kuom Roho achiel.

Kristo no tim ang’o kendo?

1 Korintho 15:45 Mano emomiyo Muma wacho niya, “Adam, dhano mokwongo, nodoko ng’at man gi ngima, to Adam ma achien nodoko Roho machiwo ngima.”

Roho machiwo ngima ema ketowa thuolo kendo kare : en Roho mar adiera

Johana 8:32,36  Bende ubiro ng’eyo adiera, kendo adiera nomi ubed thuolo.”

Kuom mano, ka Wuowi ema omiyo ubedo thuolo, to unubed thuolo chutho chutho.

Wan thuolo kendo chik onge kod bura kodwa nikech kristo e ratiro marwa, Roho maler , paro maler kendo time makare ema koro ritowa.

2 korintho 3:16-18 To Muma wacho ni, ka ng’ato olokore ni Ruoth to rageng’no igolo.

To Ruoth nogono e Roho kendo, kama Roho mar Ruoth nitie, to thuolo nitie.

Wan duto, ma waonge rageng’ e wang’wa, to wachalo gi rang’i, kendo wamiyo ler mar Ruoth nenore, kendo lerno medore ameda pile, ka kitwa medo lokore machal kode. Mano en tich Ruoth ma en Roho.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *